Бобринецька районна рада

Додатки до Регламенту

Додаток 1

до Регламенту Бобринецької

районної ради, затвердженого

рішенням другої сесії

Бобринецької районної  ради

сьомого скликання

від 18 грудня 2015 року № 33

 

 

ДОВІДКА

про погодження проекту

_______________________________________________________________

(назва)

Проект рішення розроблено _________________________________________

                            (найменування головного розробника) ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

(підстава для розроблення)

Погоджено:

без зауважень ____________ ___________________

                                      (посада)     (ініціал імені, прізвище)

із зауваженнями,

які враховано ____________ ___________________

                                      (посада)     (ініціал імені, прізвище)

із зауваженнями,

які не враховано __________ ___________________

                                      (посада)     (ініціал імені, прізвище)

 

Заінтересовані структурні підрозділи (органи, організації)

 

______________________________

(назва)

______________________________

 

 

___________________________ __________ ____________________

(посада керівника головного розробника) (підпис) (ініціал імені, прізвище)

 

"___" ____________ 20_ р.

 

Додаток 2

до Регламенту Бобринецької

районної ради, затвердженого

рішенням другої сесії

Бобринецької районної ради

сьомого скликання

від 18 грудня 2015 року № 33

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

до проекту ___________________________

(назва)

У пояснювальній записці висвітлюються такі питання:

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Зазначається підстава розроблення проекту (зокрема на виконання актів законодавства, з власної ініціативи). Чи обумовлено розроблення проекту необхідністю врегулювання проблемного питання у тій чи іншій сфері суспільних відносин і негативні наслідки, пов'язані з цим, чи прийняття рішення передбачає вирішення цього питання в регіоні.

2. Мета і завдання прийняття рішення

Розкривається концептуальна ідея, покладена в основу проекту рішення, кінцева мета, яку планується досягти виконанням цього рішення. Визначається практичне значення і цільова спрямованість проекту.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення

Відображаються предмет правового регулювання, структура, склад і найважливіші положення проекту.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Зазначається перелік нормативно-правових актів, що діють у даній сфері суспільних відносин, а також перелічуються неврегульовані питання і пропонується механізм їх вирішення.

У разі потреби зазначається, які рішення мають бути визнані такими, що втратили чинність, а до яких повинні бути внесені зміни у зв'язку з прийняттям розробленого проекту рішення, а також пропозиції щодо розроблення нормативно-правових актів, необхідних для реалізації проекту рішення, що вноситься.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансово-економічне обґрунтування проекту рішення подається у разі, якщо його реалізація потребує матеріальних та інших витрат. Наводиться розрахунок необхідних асигнувань, спрямованих на виконання рішення із зазначенням конкретних витрат і джерел їх покриття.

Якщо виконання рішення не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це необхідно зазначити.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення

                                   

Дається оцінка впливу реалізації рішення на соціально-економічну ситуацію в регіоні, галузі чи на підприємстві.

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

7. Проект є/не є проектом регуляторного акта.

Вказуються відомості щодо того, чи є внесений проект рішення районної ради проектом регуляторного акта.

8. Проект рішення оприлюднено (назва засобу масової інформації або електронного видання), дата оприлюднення проекту рішення.

 

___________________________ __________ ____________________

(посада керівника головного розробника)    (підпис)      (ініціал імені, прізвище)

"___" ____________ 20_ р.

                                                                

Додаток 3

до Регламенту Бобринецької

районної ради, затвердженого

рішенням другої сесії

Бобринецької районної ради

сьомого скликання

від 18 грудня 2015 року № 33

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

 

за проектом ____________________________

(назва)

Робота з урегулювання розбіжностей ___________________________

(стислий зміст вжитих головним _________________________________________________________________ розробником заходів, спрямованих на пошук взаємоприйнятних рішень, ________________________________________________________________

урегулювання спірних позицій, де, коли і за участю ________________________________________________________________

яких керівників велися переговори, консультації тощо)

 

Спірна частина проекту рішення

Результат розгляду, обґрунтування

у редакції головного розробника

 

у запропонованій редакції (автор)

 

 

 

 

 

 

_______________________________    __________ ____________________

(посада керівника головного розробника)      (підпис)      (ініціал імені, прізвище)

 

"___" ____________ 20_ р.

 

Додаток 4

до Регламенту Бобринецької

районної ради, затвердженого

рішенням другої сесії

Бобринецької районної ради

сьомого скликання

від 18 грудня 2015 року № 33

 

                                                                           ____________________________

                                                                           (найменування головного розробника)

 

 

 

Відповідно до Регламенту Бобринецької районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 18 грудня 2015 р. № 33, повертається проект рішення ______________________________________________________

                                                          (назва)

для приведення його у відповідність до вимог пункту _________ Регламенту.

Додаток: проект рішення та матеріали до нього на _______ арк.

 

 

Голова районної ради ___________ ______________________

                                           (підпис)               (ініціал імені, прізвище)

 

 

Додаток 5

до Регламенту Бобринецької

районної ради, затвердженого

рішенням другої сесії

Бобринецької районної ради

сьомого скликання

від 18 грудня 2015 року № 33

 

 

ВИСНОВОК

головного спеціаліста з питань правового забезпечення

виконавчого апарату районної ради

до проекту ________________________________________________________

(назва)

Проект рішення внесено ____________________________________________

                                (найменування головного розробника проекту)

_________________________________________________________________

 

 

1. У разі, якщо за результатами проведеної експертизи виявлені невідповідності:

Конституції України, законодавчим актам, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади вищого рівня, рішенням Конституційного Суду України, нормативно-правовим актам, що мають таку ж юридичну силу, то викладається їх суть із зазначенням абзаців, підпунктів і пунктів проекту з посиланням на відповідні норми нормативно-правових актів та рішення Конституційного Суду України, яким суперечить поданий проект;

вимогам нормопроектувальної техніки - зазначаються недоліки, у тому числі логічні та змістові, конкретні пропозиції щодо їх усунення.

2. Надається узагальнений висновок та пропозиції щодо проекту в цілому. Оцінюється правова доцільність прийняття та обґрунтованість проекту, правильність правового регулювання питання, порушеного в ньому.

Правову експертизу проекту рішення проведено__________________

_________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали працівника з питань правового забезпечення виконавчого апарату ради)

_________________________________________________________________

________________________________   __________ _____________________

  (підпис)      (ініціал імені, прізвище)

 виконавчого апарату ради)

"___" ____________ 20_ р.

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

№ статті

Назва

Сторінка

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2

1.

Правові засади діяльності районної ради

2

2.

Основні принципи діяльності Ради.

3

3.

Відкритість та гласність роботи Ради

3

4.

Планування роботи Ради

3

5.

Порядок розгляду запитів на інформацію

3

6.

Порядок розгляду звернень громадян та електронних петицій

4

7.

Присутність на пленарних засіданнях Ради

4

8.

Закриті пленарні засідання Ради

 

9.

Контрольна діяльність Ради та її постійних комісій

5

10.

Контроль за виконання рішень Ради

5

11.

Підзвітність і підконтрольність районної державної адміністрації Раді

5

 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

6

 

Глава 1. Підготовка пленарних засідань

6

12.

Порядок скликання першої сесії Ради

6

13.

Порядок денний першої сесії Ради

6

14.

Форми роботи Ради

6

15.

Розпорядок роботи пленарних засідань Ради

7

16.

Порядок скликання Ради

7

17.

Формування порядку денного сесії Ради

8

18.

Затвердження порядку денного сесії Ради

9

19.

Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

9

 

Глава 2. ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ

9

20.

Відкриття та ведення пленарного засідання

9

21.

Реєстрація депутатів Ради на пленарному засіданні Ради

10

22.

Повноваження головуючого на пленарному засіданні Ради

10

23.

Лічильна комісія

11

24.

Порядок розгляду питань порядку денного сесії

11

25.

Порядок надання слова

12

26.

Визначення часу для виступів на сесії Ради

12

27.

Право депутата на виступ

13

28.

Порядок розгляду та обговорення питання

13

 

Глава 3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

14

29.

Загальні положення порядку голосування

14

30.

Черговість голосування альтернативних проектів рішень, пропозицій та поправок

14

31.

Вимоги до процедури голосування

14

32.

Загальні вимоги до рішення Ради

15

33.

Рішення Ради з процедурних питань

15

34.

Протокол сесії

15

35.

Відкрите поіменне голосування

16

36.

Загальні положення про таємне голосування

16

37.

Вимоги до бюлетеня для таємного голосування

17

38.

Процедура таємного голосування

18

39.

Повторне таємне голосування

18

40.

Таємне голосування списком кандидатур

19

41.

Підведення підсумків таємного голосування

19

42.

Наслідки порушення порядку таємного голосування

19

 

Глава 4. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ РІШЕННЯМИ РАДИ.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ

20

43.

Набрання чинності рішеннями Ради

20

44.

Внесення змін до рішень Ради

20

45.

Скасування рішень Ради

20

 

Глава 5. ПИТАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЕТИКИ

21

46.

Дисципліна та етика на сесіях районної ради

21

 

РОЗДІЛ 3. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ

21

 

Глава 1. ГОЛОВА РАДИ, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАДИ

21

47.

Правові засади повноважень голови Ради та його заступника

22

48.

Порядок обрання голови Ради

22

49.

Повноваження голови Ради

23

50.

Порядок припинення повноважень голови Ради

24

51.

Порядок обрання заступника голови Ради

24

52.

Повноваження заступника голови Ради

25

53.

Порядок дострокового припинення повноважень заступника голови Ради

25

 

Глава 2. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ

26

54.

Загальні умови створення постійних комісій Ради

26

55.

Склад постійних комісій Ради

26

56.

Порядок обрання складу постійних комісій Ради

27

 

Глава 3. ПРЕЗИДІЯ РАДИ

27

57.

Правовий статус та повноваження президії Ради

27

 

Глава 4. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСЇ РАДИ

27

58.

Правовий статус тимчасових контрольних комісій Ради

27

59.

Склад тимчасової контрольної комісії Ради та режим її роботи

28

60.

Звіт та припинення роботи тимчасової контрольної комісії Ради

28

 

РОЗДІЛ 4. ДЕПУТАТИ РАДИ, ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТІВ

28

 

Глава 1. ДЕПУТАТИ РАДИ

28

61.

Правові засади діяльності депутатів Ради

28

62.

Посвідчення та нагрудний знак депутата Ради

29

63.

Форми роботи депутата Ради

29

64.

Депутатські групи та фракції

29

65.

Поняття депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення

30

66.

Порядок подання та розгляд депутатського запиту

30

 

РОЗДІЛ 5. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАДИ

31

67.

Статут та порядок утворення виконавчого апарату Ради

31

68.

Повноваження виконавчого апарату Ради

31

 

Додатки

 

1

ДОВІДКА про погодження проекту

32

2

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

33

3

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

35

4

Додаток 4

36

5

ВИСНОВОК головного спеціаліста з питань правового забезпечення виконавчого апарату районної ради

37

 

Зміст

38

 

Нормативно-правова база

40

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

 

1 .Конституція України.

2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

3. Закон України “Про статус депутатів місцевих рад”.

4. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

5. Закон України “Про місцеві вибори”.

6. Закон України “Про місцеві державні адміністрації”.

7. Закон України “Про інформацію”.

8. Закон України “Про доступ до публічної інформації”.

9. Закон України “Про запобігання корупції”.

10. Закон України “Про захист персональних даних”.

11. Закон України “Про звернення громадян”.

12. Закон України “Про Регламент Верховної Ради України”.

13. Закон України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

14. Бюджетний Кодекс України.

15. Цивільний процесуальний кодекс України.