Бобринецька районна рада

Положення про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові Бобринецької районної ради

(згідно рішення Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Бобринецької районної ради від 23 березня  2016 року №1)

 

Розділ І.Загальні положення

 

1.1. Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові Бобринецької районної ради (далі-Координаційна рада)  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими Законами України та  цим Положенням.

1.2. Координаційна рада є консультативно-дорадчим колегіальним органом і діє при голові Бобринецької районної ради на громадських засадах, засадах законності, гласності, вільного обговорення та ефективного вирішення питань, протягом сьомого скликання.

1.3. До складу Координаційної ради входять:

голова Бобринецької районної  ради;

заступник голови Бобринецької районної ради;

міський голова;

сільські голови.

1.4. Координаційну раду очолює голова Бобринецької районної ради.

 

Розділ 2.Організація роботи Координаційної ради

2.1.Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

2.2.Засідання Координаційної ради  скликаються за ініціативою її голови або за пропозицією не менше однієї третини від загального складу Координаційної ради.

Засідання Координаційної ради є правомочним за умови присутності на ньому більше половини від її персонального складу.

2.3.Річний план роботи Координаційної ради  затверджується її рішенням.

2.4 Підготовка  засідання Координаційної ради встановлюється  розпорядженням голови районної ради, яке визначає запрошених до участі у засіданні, відповідальних за організаційно-технічне забезпечення засідання.

2.5.Рекомендований порядок денний засідань Координаційної ради формується виконавчим апаратом районної ради відповідно до плану роботи  Координаційної ради.

Під час засідання Координаційної ради ведеться протокол.

Координаційна рада може проводити виїзні засідання.

2.6. Засідання Координаційної ради відкриває і веде голова районної ради, а в разі його відсутності – заступник голови районної ради.

2.7. У засіданнях Координаційної ради можуть брати участь  голови  постійних комісій  районної ради, посадові особи органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади всіх рівнів, керівники асоціацій та об’єднань місцевого самоврядування, інші особи. Питання про кількість та склад запрошуваних осіб вирішується головою районної ради.

2.8.Координаційна рада приймає рішення, які мають рекомендаційний характер.

Рішення Координаційної ради ухвалюються більшістю від її персонального складу.

Рішення Координаційної ради підписуються головою районної ради.

Рішення Координаційної ради надсилаються її членам, а також всім посадовим особам, яких стосується їх виконання, не пізніше 10 днів після їх прийняття.

2.9.Координаційна рада у своїй практичній діяльності взаємодіє з  виконавчим апаратом районної ради, постійними комісіями районної  ради, органами місцевого самоврядування всіх рівнів, Бобринецькою районною державною адміністрацією, іншими установами, закладами, організаціями та підприємствами незалежно  від їх форм власності та відомчого підпорядкування.

2.10. Організаційне та інформаційно- методичне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює виконавчий апарат Бобринецької районної ради.

2.11.Координаційна рада використовує в роботі бланки зі своїм  офіційним найменуванням.

 

Розділ 3.Функції і повноваження Координаційної ради

3.1.Основними завданнями  Координаційної ради є:

- аналіз політики щодо місцевого самоврядування, обговорення актуальних питань розвитку місцевого самоврядування стосовно здійснення  організаційних і контрольних повноважень щодо затвердження  та реалізації

програм  соціально-культурного розвитку територій;

- аналіз практики органів місцевого самоврядування щодо формування, затвердження і виконання місцевих бюджетів, підготовка пропозицій щодо вдосконалення бюджетного процесу, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності і самостійності місцевих бюджетів;

- пошук оптимальних шляхів подальшого розвитку місцевого самоврядування, спрямованих на гармонійне поєднання централізації і децентралізації у здійсненні публічної влади з метою збалансованого соціально- економічного розвитку району  та територіальних громад району;

- підготовка узгоджених пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань місцевого самоврядування для забезпечення інтересів територіальних громад;

- сприяння діяльності органів місцевого самоврядування району всіх рівнів з метою більш ефективного здійснення ними своїх повноважень.

3.2. На виконання основних завдань, визначених цим Положенням, Координаційна рада:

- сприяє організації обговорення в органах місцевого самоврядування, депутатами місцевих рад , членами територіальних громад проектів законів, що вносяться  на розгляд Верховної Ради України, узагальненню внесених пропозицій і зауважень, доведенню їх до відома постійних комісій  Бобринецької районної ради, комітетів Верховної Ради України;

- обговорює стан економічного і соціального розвитку  територій району та практичну діяльність органів місцевого самоврядування щодо здійснення організаційних та контрольних повноважень стосовно затвердження і реалізації програм соціально-економісчного  та культурного розвитку на підвідомчих радах територіях, розробляє практичні рекомендації з цієї проблематики;

- аналізує діяльність  органів місцевого самоврядування з питань розробки, затвердження і виконання місцевих бюджетів, готує пропозиції щодо вдосконалення  бюджетного процесу, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності та самостійності місцевих бюджетів;

-  аналізує стан роботи органів місцевого самоврядування щодо здійснення повноважень відповідно до законодавства, підвищення ефективності роботи постійних комісій і виконавчих органів місцевих рад, депутатського корпусу, зміцнення і вдосконалення  зв’язків органів місцевого самоврядування з населенням, депутатів з виборцями;

- аналізує практику розв’язання органами місцевого самоврядування  проблем функціонування місцевого господарства і забезпечення життєдіяльності територій, приватизації майна державної і комунальної власності, соціального захисту населення та розробляє відповідні пропозиції;

- сприяє узагальненню та поширенню кращого досвіду практичної роботи з питань, які відносяться до компетенції місцевого самоврядування;

- сприяє налагодженгню конструктивних зв’язків між органами місцевого самоврядування та районною державною адміністрацією з питань вдосконалення механізмів виконання покладених на них повноважень щодо розвитку підвідомчих їм територій, здійснення контролю за виконанням делегованих повноважень;

- підтримує зв’язки з асоціаціями та іншими добровільними об’єднаннями в системі місцевого самоврядування, рекомендації Ради Європейської Хартії про місцеве самоврядування, рекомендацій впровадження в практику місцевого самоврядування відповідних програм і зарубіжного досвіду.